Harmonogram projektu – Etapy prac

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.11.2018 r.

 1. PROMOCJA PROJEKTU ( I.2017 r.)
  1. Utworzenie strony internetowej Projektu
  2. Dystrybucja plakatów i ulotek informujących o Projekcie
 2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ( II-IV.2017 r.)
  1. Nabór formularzy rekrutacyjnych
  2. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
  3. Rozmowy z doradcą zawodowym/psychologiem połączone z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej
  4. Powołanie i obrady Komisji Rekrutacyjnej (w tym: ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu)
  5. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu
  6. Podpisanie Oświadczeń o kwalifikowalności Uczestnika Projektu
 3. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE (V-VI.2017 r.)
  1. Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z Uczestników Projektu – 1 godzina na Uczestnika Projektu
  2. Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami Projektu
  3. Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń – 4 grupy po 40 godzin lekcyjnych każda grupa
  4. Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie doradztwa:
   1. Doradztwo indywidualne – 70 Uczestników Projektu x 1 godzina każda osoba
   2. Doradztwo grupowe – 4 grupy po 1 godzinie lekcyjnej każda grupa
 4. DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (VII.2017 r.- XI.2018 r.)
  1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji
  2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji
  3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; weryfikacja podstawowej listy rankingowej przez WUP Opole; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; weryfikacja listy rankingowej po odwołaniach przez WUP Opole; sporządzenie listy rezerwowej)
  4. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
  5. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji
  6. Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji
  7. Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
  8. Kontrola prawidłowości wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).
 5. WSPARCIE POMOSTOWE (X.2017-XI.2018 r.)
  1. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
  4. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
  5. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
  6. Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
  7. Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
  8. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
  9. Doradztwo i szkolenia specjalistyczne
   1. Specjalistyczne doradztwo indywidualne – 60 Uczestników Projektu x 0,5 godziny każda osoba
   2. Specjalistyczne szkolenia – 4 grupy po 1 godzinie każda grupa
  1. Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
  2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
  3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
  4. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
  5. Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
  6. Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
  7. Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
  8. Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
  9. Monitoring prowadzenia przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy