O projekcie

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz partnerami Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Cel projektu: obniżenie bezrobocia, bierności zawodowej i wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia w woj. opolskim.

Wartość projektu: 2.980 196,25 zł

Dofinansowanie projektu: 2 939 160,19 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Do kogo jest skierowany projekt: projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

 • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin), w szczególności kobiet,
 • pozostających bez pracy (bezrobotnych , poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo).

Założenia Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób  uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 60 wyżej wymienionych osób , 55 z nich uzyska dodatkowo wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się o:

 • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
 • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
 • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja:

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych
 • Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
 • Rozmowa z doradcą zawodowym/psychologiem połączona z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Powołanie i obrady Komisji Rekrutacyjnej (w tym: ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, w momencie przystąpienia do Projektu zobowiązane są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika.

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego z Uczestników Projektu
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie szkoleń
 • Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie doradztwa

Pomoc szkoleniowo-doradcza jest udzielana na podstawie Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

III – Dotacja na założenie działalności gospodarczej:

 • Nabór Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie  dotacji (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; sporządzenie podstawowej listy rankingowej; weryfikacja podstawowej listy rankingowej przez WUP Opole; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; weryfikacja listy rankingowej po odwołaniach przez WUP Opole; sporządzenie listy rezerwowej)
 • Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
 • Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Wydatkowanie środków z dotacji (dotacja wypłacana w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tj.: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji oraz płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji).

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu zarejestrowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczo-
           szkoleniowego:

 • Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Doradztwo i szkolenia specjalistyczne
 • Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
 • Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Złożenie stosownego zabezpieczenia prawidłowego wykonania Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej