Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SCOB/OKP4

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/SCOB/OKP4, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 23.03.2018r. na stronie internetowej projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usługi cateringowej (serwis kawowy) dla uczestników szkoleń i wykładowców w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”..

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

TCK PARTNERS s.c. W. Tracz, P.Chwaliński, M.Komorowski, 

ul. Grota Roweckiego 12A/407, 45-267 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.