Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/SCOB/OKP4

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/SCOB/OKP4, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 16.03.2018r. na stronie internetowej projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach dwóch modułów tematycznych dla 60. Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”(cztery grupy szkoleniowe po 4 godziny zegarowe – oba moduły tematyczne). Łącznie 16. godzin zegarowych.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak, 

ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.