Zapytanie ofertowe 2/SCOB/OKP4 – usługa cateringowa (serwis kawowy) dla uczestników szkoleń i wykładowców w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4″

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII –
Konkurencyjny Rynek Pracy Działania 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się na zasadzie rozeznania rynku bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164).
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 730 982 641
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi cateringowej (serwis kawowy) dla uczestników szkoleń i wykładowców w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”.
 
1. Szczegóły zapytania: 64. sztuki cateringu w podziale na 4 grupy:
 
a) Grupa 1. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany okres szkolenia: kwiecień 2018r.
b) Grupa 2. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany

planowany okres szkolenia: kwiecień 2018r.

c) Grupa 3. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany

planowany okres szkolenia: kwiecień 2018r.

d) Grupa 4. : 16 osób x 1 dzień (4 godziny) = 16 sztuk cateringu – planowany

planowany okres szkolenia: kwiecień 2018r.

 
Ilość osób w poszczególnych grupach może ulec zmianie.
 
2. Miejsce świadczenia usługi:
 
a) Grupa 1., 2., 3. i 4. (wszystkie grupy) : Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, 45-064 Opole
 
Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej: