Zapytanie ofertowe 1/SCOB/OKP4 – usługa przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla 60. Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4″ (dwa moduły tematyczne)

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII –
Konkurencyjny Rynek Pracy Działania 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się na zasadzie rozeznania rynku bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164).
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 730 982 641
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach dwóch modułów tematycznych /opisanych poniżej/ dla 60. Uczestników Projektu (cztery grupy szkoleniowe po 4 godziny zegarowe – oba moduły tematyczne). Łącznie 16. godzin zegarowych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!