Nabór wniosków o przyznanie dotacji

Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 03. do 07. lipca 2017 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Wniosek o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

 

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) – 2 egzemplarze

b) potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym – 2 egzemplarze (kopie)

c) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa ( (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) – 2 egzemplarze

d) harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu) –  2 egzemplarze

e) dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją niniejszego projektu, w szczególności  :

                 – pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.),

                 – pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

 

Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.