Nabór wniosków na Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Wnioski o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie: od 01.02.2018 r. do 13.02.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 – 14:00.

Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu Wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezłożenie Wniosku w wyznaczonych terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w Projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie Przedłożonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami do Wniosku:

  1. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składakami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), lub
  3. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON,PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu);
  6. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu).

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.