Nabór Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Wnioski o przyznanie  Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie:  od 09.11.2017 r. do 15.11.2017 r.  (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 – 14:00.

 

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu Wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Niezłożenie Wniosku w wyznaczonych terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w Projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

 

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18  do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami do Wniosku:

  1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do powyższego Regulaminu) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do powyższego Regulaminu);
  3. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do powyższego Regulaminu);
  4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 14 do powyższego Regulaminu).

 

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

 

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.